วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

น้ำส้มเพชร-ภูมิปัญญาชาวบ้าน สินค้า Otop

น้ำส้มเพชรกลุ่มสตรีบ้านวังสะพุ่งไต้ได้จัดตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีสมาชิกก่อตั้งจำนวน 8 ราย ปัจจุบันได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 8 ราย ในการก่อตั้งกลุ่มได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจะดำเนินงานทางอาชีพ เป็นอาชีพเสริม ก่อให้เกิดการมีงานทำมีรายได้เพิ่มแก่สมาชิก

จากปัญหาของราคาผลผลิตตกต่ำในฤดูกาลที่ผลผลิตออกราคาถูกกลุ่มน้ำส้มเพชรนำโดยนางนัฐชา ศรีเนตร เดินทางเยี่ยมญาติและสังเกตว่าการทำน้ำส้มมีวิธีการไม่มากไม่ซับซ้อนแต่ต้องมีความรู้และความชำนาญละเอียดอ่อนกับงานจึงกับมาทดลองทำ
เริ่มต้นจากการระดมทุนจากสมาชิกหุ้นละ 500 บาท และขอรับการ
สนับสนุนเงินทุนจากส่วนราชการจำนวนหนึ่ง
ผลผลิตชิ้นแรกของกลุ่มคือน้ำส้มจากส้ม เนื่องจากผลไม้ตามฤดูการ ตำบลใกล้เคียงและในอำเภอใกล้เคียงในหมู่บ้านมีทั้งปี และเมื่อไรที่ผลผลิตออกพร้อมกันเป็นจำนวนมากปัญหาที่พบก็คือราคาตกต่ำมาก
แนวคิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลไม้เพื่อต้องการเพิ่มรายได้ในเวลาว่างงานเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายอีกทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตรประเภทผลไม้ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นใกล้เคียงราคาถูกและหน่วยงานของรัฐได้ให้การสนับสนุนเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้าน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ Otop หรือแปรรูปผลไม้บางอย่างได้รับความรู้จากหน่วยงานของรัฐที่ให้ความรู้ด้วย อีกทั้งส้มในหมู่บ้านตำบล อำเภอใกล้เคียงก็มีจำนวนมาก น้ำส้มเพชรปัจจุบันมีร้านค้าสั่งประจำและติดตลาดจึงสามรถกำหนดจำนวนการผลิตให้สัมพันธ์กับการสั่งซื้อของร้านขายส่งจึงพบว่าการขยายการผลิตและกำลังการผลิตจะต้องเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตอย่างแน่นอ

ไม่มีความคิดเห็น :