วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านต่างๆ

1. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำมาหากิน
2. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรค

3. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการกินอยู่

4. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรม

5. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรม

6.ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี

7. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับ 19
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น :