วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างสินค้า otop

ปรัชญาของ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้า otop”
สินค้า Otop หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทีสอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ชุมชน สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

ผลิตภัณฑ์ สินค้า otop”ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดภูมิปัญญาชาวบ้านรวมถึงการบริการ การดูและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้า otop”ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกัน และแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก
ภาพตัวอย่าง_สินค้า otop, ภูมิปัญญาชาวบ้าน


ภาพตัวอย่างที่ 1_สินค้า otop, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภาพตัวอย่างที่ 2_สินค้า otop, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ภาพตัวอย่างที่ 3_สินค้า otop, ภูมิปัญญาชาวบ้านภาพตัวอย่างที่ 4_สินค้า otop, ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ไม่มีความคิดเห็น :