วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

คือ องค์ความที่ได้รับการสั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนามาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของปู่ ย่า ตา ยาย ที่สามารถนำสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มาทำให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพ และความรู้และวิธีการต่าง ๆ ที่มีคุณค่าเหล่านั้น ได้ถ่ายทอดมาให้ลูกหลานในวันนี้ 

การทอผ้าพื้นเมือง
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
บ้านหนองเขื่อนช้าง ตำบลท่าสองคอน 
อำเภอเมืองมหาสารคามการทอเสื่อกก 
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดในระดับ ๕ ดาว
เครื่องปั้นดินเผา
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านหม้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม
การผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอีกชิ้นหนึ่ง
คือเครื่องดนตรีที่ผลิตเพื่อการค้า ได้แก่ กลองยาว แหล่งผลิตที่
สำคัญอยู่ที่ตำบลหัวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


การทำเครื่องเบญจรงค์
เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านอีกชิ้นหนึ่ง
แหล่งผลิตเพื่อการค้าอยู่ที่ตำบลโคกพระ  
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามข้อมู-ภาพ=http://www.panyathai.or.th/

ไม่มีความคิดเห็น :